- Privacy verklaring

Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING PEDICURESALON VAN WOERKOM

 

Pedicuresalon Van Woerkom staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Regio onder nummer 29030239 en is gevestigd te Lekkerkerk.

 Mieke van Woerkom-Lever handelend onder de naam van Pedicuresalon Van Woerkom vindt het van groot belang dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. Dit is goed voor u en voor ons. Wij kunnen op deze wijze onze dienstverlening optimaal benutten met kwalitatief juiste en actuele data. Uw bijdrage is daarbij nodig en waardevol!

 

Zodra wij de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens behandelen we deze conform deze Privacyverklaring. De basis hiervoor is wat in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) hierover staat vermeld.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
– de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Wij zijn als Pedicuresalon Van Woerkom verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– administratieve doeleinde;
– communicatie over de opdracht;
– het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht/dienst/behandeling;
– goed kunnen afstemmen van een voetbehandeling in verband met contra-indicatie.
 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– de overeengekomen opdracht/gewenste behandeling.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Cosmetisch/Medisch:
- voornaam
– e-mailadres
– tussenvoegsel
– geslacht
– achternaam
– geboortedatum
– adres, postcode
– huisarts/behandelend arts
– woonplaats
– telefoonnummer vast/mobiel

Medisch aanvullend ( op verzoek zorgverzekeraar):
– BSN nummer
– polisnummer
– verzekeringsmaatschappij
 

Aanvullend op bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij  de volgende bijzondere persoonsgegevens van u vragen voor het uitvoeren van adequate behandelingen:

– beroep
– neuropathie
– diabetes
– medicijngebruik
– CVA
– reuma
– allergieën
– vaatlijden
– oncologie
– ziektebeeld
– kunstprothese
– steunzolen
– medische ingreep onderste ledematen
– schoeisel

 

Uw persoonsgegevens worden door Pedicuresalon Van Woerkom opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens zijn opgeslagen met een maximum van 2 jaar na de laatste behandeling, in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Grondslag voor persoonsgegevens is: privacybeleid persoonsgegevens.


Verstrekking aan derden

Pedicuresalon Van Woerkom verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de doelstellingen waarvoor de gegevens zijn verzameld.


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waar we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Pedicuresalon Van Woerkom  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen van misbruik zijn verzoeken wij u met ons contact op te nemen (zie contactgegevens).

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben  ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er onverhoopt met u niet uit  dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van mijn privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met mij op.

 

Contactgegevens:

Pedicuresalon Van Woerkom
Mieke van Woerkom-Lever

Bilderdijkstraat 61
2941 GG Lekkerkerk
0180661209/06-0654727861

info@pedicuresalonvanwoerkom.nl

Website: www.pedicuresalonvanwoerkom.nl